Creating a Nordic and Scandinavian Inspired Home with White Ceramic Vases

Nordic and Scandinavian design has been an increasingly popular trend in home decor for several years now. The style is characterized by a minimalistic approach, with a focus on simplicity, natural elements, and clean lines. White ceramic vases are a staple in Nordic and Scandinavian design, and incorporating them into your home decor is an easy way to bring a touch of this style into your space. Here’s a closer look at how to create a Nordic and Scandinavian inspired home with white ceramic vases.

Start with a Neutral Color Palette The first step in creating a Nordic and Scandinavian inspired home is to start with a neutral color palette. White, gray, and beige are the most common colors used in Nordic and Scandinavian design. These colors create a sense of calm and simplicity in the space. When choosing white ceramic vases, opt for a simple and elegant design to complement the neutral color scheme.

Incorporate Natural Elements Another key feature of Nordic and Scandinavian design is the use of natural elements. Wood, stone, and plants are often incorporated into the decor to create a sense of warmth and texture. White ceramic vases can be used to hold natural elements such as flowers or branches, bringing a touch of nature into the space. When selecting vases, choose ones with an organic shape or texture to add to the natural aesthetic.

Keep it Simple Simplicity is at the heart of Nordic and Scandinavian design. Keep the decor simple and uncluttered, with a focus on functionality. White ceramic vases are a great example of functional decor. They can be used as a vase, a sculpture, or simply left empty as a decorative object. Choose vases with clean lines and a simple design to complement the overall aesthetic.

Mix and Match Mixing and matching different white ceramic vases is a great way to add visual interest to your Nordic and Scandinavian inspired home. Play with different shapes, sizes, and textures to create a curated look. Group scandinavian vase together on a shelf or mantel to create a focal point in the room. White ceramic vases can also be mixed with other materials, such as glass or metal, to add a modern twist to the traditional Nordic and Scandinavian aesthetic.

Embrace Hygge Finally, embrace the concept of hygge. Hygge is a Danish word that means a feeling of coziness and contentment. It’s all about creating a warm and inviting atmosphere in your home. White ceramic vases can be used to create a hygge atmosphere by holding candles or adding a soft glow to the space. Place a group of vases on a windowsill to catch the natural light or use them to create a cozy centerpiece on your dining table.

In conclusion, incorporating white ceramic vases into your home decor is a simple and effective way to create a Nordic and Scandinavian inspired home. Start with a neutral color palette, incorporate natural elements, keep it simple, mix and match different vases, and embrace hygge. By following these tips, you’ll create a warm and inviting space that embraces the simplicity and beauty of Nordic and Scandinavian design.

Хибридната работа не е проблем според работодателите

Тъй като компаниите продължават да се ориентират в новата норма на дистанционна и хибридна работа , от решаващо значение е те да установят ясни очаквания и насоки за своите служители. И за разлика от Disney и Twitter, много е важно те да не променят решението си произволно, когато ръководството се промени.

Въпреки това, скорошно проучване , проведено от Mercer, установи, че само една трета от организациите имат официални правила за управление на гъвкава работа. Мърсър оцени 749 организации и установи, че 48% разчитат на неформални и двусмислени насоки за управление на гъвкава работа, 17% са напълно свободни и само 34% разчитат на ясни и прозрачни официални правила. Прочети лайфстайл и шоубизнес новини сега, за да си информиран. Тази липса на ясна комуникация и очаквания може да има сериозно въздействие както върху усилията за задържане, така и върху усилията за набиране на персонал .

И колко ефективно компаниите комуникират относно политиките, които имат? Fishbowl наскоро проведе проучване с около 7300 анкетирани професионалисти за това колко добре разбират плана на своята компания за хибридна работа. 50,8% разбират насоките за хибридна работа на тяхната компания, но 49,2% не. Не е добър резултат.

Говоря с 5-10 лидери всяка седмица как да създам ефективни насоки за хибридна работа . Като много опитен експерт в тази област, мога да ви кажа, че повечето от тях нямат ясни насоки за своите служители. Но когато ги попитам за основната им грижа, повечето казват, че е наемането и задържането на талантлив персонал .

Подобни анекдоти са в съответствие с неотдавнашно проучване на Vistage, което разкри, че мнозинството от лидерите на малки и средни предприятия планират да разширят работната си сила, като само малък процент обмислят съкращаване. Това бележи промяна от тенденцията големите компании да са изправени пред съкращения, тъй като изпълнителните директори на МСП се колебаят да напуснат наскоро наети служители, според главния изследователски директор на Vistage Джо Галвин. Проучването също така подчерта, че трудностите при наемането са основна грижа за тези фирми, тъй като възпрепятстват способността им да функционират при оптимален капацитет. 61% от анкетираните изпълнителни директори посочват предизвикателствата при наемане на работа като основна грижа.

И така, това са главните изпълнителни директори — какво да кажем за истинските експерти: HR лидерите — какво вярват те относно наемането и задържането , що се отнася до хибридната работа? Е, няма да се изненадате, че 95% от лидерите в областта на човешките ресурси казват, че хибридната работа предлага ефективен инструмент за набиране на персонал, според доклада за HR лидери и хибридна работа на IWG . 60% също казват, че хибридната работа повишава задържането, а 80% са съгласни, че помага за повишаване на удовлетвореността на служителите.

Насоки за хибридна работа: неуспехи и успехи
Е, наличието на лоши насоки и очаквания неочаквано вреди на ангажираността на работниците, което подкопава задържането. Помислете за някои примери за това какво се случва в компании, с чиито ръководители разговарях наскоро.

В средно голяма компания за ИТ услуги служителите получиха свободата да работят от вкъщи, но с малко насоки как да управляват времето си или да общуват с колегите си. Това доведе до объркване и недоволство сред членовете на екипа, като някои се чувстваха претоварени, а други се чувстваха недостатъчно използвани. В крайна сметка тази липса на структура доведе до високи нива на текучество и трудности при привличането на най-добрите таланти.

По подобен начин голяма компания за финансови услуги се бори с липсата на ясни насоки за дистанционна работа. Без подходящи очаквания за комуникация и сътрудничество, на членовете на екипа им беше трудно да останат на една и съща страница и да спазват крайните срокове. Това доведе до спад в производителността и морала, карайки най-добрите изпълнители да търсят възможности за работа другаде.

Освен това такива насоки са критично важни за задържането. Помислете за един от моите клиенти, който ми позволи да говоря за тях, Института по информационни науки на Университета на Южна Калифорния. В резултат на консултантски ангажимент им помогнах да разработят стабилен набор от насоки за хибридна работа, които те поставиха на уебсайта си в раздела „Присъединете се към нас“ . Техният директор по човешките ресурси намери това за полезно за набирането на талантлив персонал в института – и като се има предвид взискателният пазар за учени по данни, те определено се възползваха от това, че имат крака.

Какво трябва да обхващат насоките за хибридна работа?
Тези примери илюстрират важността на наличието на официални, писмени насоки за хибридна работа . Тези насоки трябва да очертаят очакванията за идване в офиса, за комуникация, сътрудничество и работно време, както и да предоставят ясна рамка за това как да се справят с проблеми, които могат да възникнат.

Ефективната комуникация е ключов елемент от насоките за хибридна работа. Когато служителите работят от разстояние, може да е трудно да добиете представа върху какво работят всички и как техният принос влияе върху екипа. Ясните насоки за комуникация , като редовни регистрации и виртуални екипни срещи, могат да помогнат да се гарантира, че всички са на една и съща страница.

Ефективното сътрудничество е друг важен аспект от насоките за хибридна работа. Инструменти за сътрудничество като видеоконференции и софтуер за управление на проекти могат да помогнат за улесняване на сътрудничеството, но служителите трябва да бъдат обучени как да ги използват ефективно. Освен това насоките трябва да определят очакванията за това как и кога членовете на екипа трябва да бъдат на разположение за съвместна работа.

И накрая, ефективните насоки за хибридна работа трябва да вземат предвид работното време и управлението на времето . Без ясна рамка служителите може да изпитват натиск да работят по-дълго или да бъдат на разположение по всяко време. Това може да доведе до прегаряне и негодувание и може да повлияе негативно както на производителността, така и на удовлетвореността на служителите.

В допълнение към отрицателното въздействие върху задържането и набирането на персонал, липсата на ясни насоки за хибридна работа може да доведе и до други проблеми за компаниите. Например, без ясни насоки за сигурност и поверителност на данните, отдалечените работници могат по невнимание да изложат чувствителна фирмена информация на киберзаплахи. Това може да доведе до скъпоструващи пробиви на данни и загуба на бизнес.

Друго предизвикателство, пред което могат да се изправят компаниите без ясни насоки за хибридна работа, е управлението на ангажираността на служителите . Когато служителите работят от разстояние, може да е трудно да ги поддържате свързани с мисията и целите на компанията. Насоките за хибридна работа трябва да включват стратегии за насърчаване на ангажираността на служителите, като виртуални дейности за изграждане на екип и редовна комуникация от ръководството.

Също така е важно да се отбележи, че насоките за хибридна работа трябва да бъдат гъвкави и адаптивни . Тъй като светът продължава да се променя и еволюира, така трябва и начинът, по който компаниите подхождат към хибридната работа. Насоките трябва да се преразглеждат и актуализират редовно, за да отразяват най-новите най-добри практики и променящите се нужди на служителите.

Един от начините да се гарантира, че насоките за хибридна работа са ефективни, е да се включат служителите в процеса на тяхното създаване. Това може да помогне да се гарантира, че насоките са съобразени със специфичните нужди на организацията и че е по-вероятно служителите да ги приемат. Освен това е важно да осигурите на служителите необходимото обучение и ресурси, за да бъдат успешни в хибридна работна среда. Това може да включва неща като инструменти за виртуална комуникация и сътрудничество, както и обучение за управление на времето и сигурност на данните.

Когнитивните пристрастия също могат да играят роля в начина, по който компаниите подхождат към насоките за хибридна работа. Например заблудата за невъзстановимите разходи може да накара лидерите да се придържат към традиционната офис култура, дори когато тя вече не е ефективна. Евристиката за наличност също може да накара компаниите да надценят ползите от работата в офис и да подценят ползите от дистанционната работа. Като са наясно с тези когнитивни пристрастия, лидерите могат да вземат по-информирани решения за това как да управляват хибридна работа.

Заключение
Ясно е, че насоките за хибридна работа са от съществено значение за ефективната комуникация, сътрудничество и управление на времето. Липсата на ясни очаквания и насоки може да доведе до объркване, негодувание и високи нива на текучество. Това може също да подкопае ефективните усилия за набиране на персонал. Чрез установяване на официални, писмени насоки – както направи Институтът по информационни науки – компаниите могат да гарантират, че техните служители имат подкрепата и структурата, от която се нуждаят, за да бъдат успешни в хибридна работна среда. Като лидер е важно да осъзнаете важността на насоките за хибридна работа и да предприемете стъпки за установяването им във вашата организация.

Как да увеличите продажбите си, като анализирате маркетинговата си фуния

Вашата маркетингова фуния е процесът, през който преминават вашите потенциални клиенти, докато преминават от осъзнаване на вашия продукт или услуга към покупка. Фунията се стеснява на всеки етап, от многото хора, които са наясно с вашата марка, до малцината, които действително купуват от вас. Разбирането на вашата маркетингова фуния е от съществено значение за подобряване на резултатите и стимулиране на реализациите.

Да приемем, че се опитвате да увеличите продажбите . Трябва да разберете как работи вашата маркетингова фуния, за да можете да направите промени, които ще доведат до повече продажби. Ето четири стъпки, които можете да предприемете, за да анализирате вашата маркетингова фуния и да подобрите резултатите:

Определете етапите на вашата маркетингова фуния

Задайте цели за реализация за всеки етап

Идентифицирайте тесните места във вашата фуния

Тествайте и експериментирайте, за да подобрите резултатите

Нека разгледаме по-подробно всяка от тези стъпки, за да можете да ги използвате в собствения си бизнес:

1. Определете етапите на вашата маркетингова фуния

Първата стъпка е да определите етапите на маркетингова фуния. Това ще варира в зависимост от вашия бизнес, но повечето фунии включват следните етапи:

Информираност: Потенциалните клиенти научават за вашия продукт или услуга.

Интерес: Потенциалните клиенти се интересуват от вашия продукт или услуга и искат да научат повече.

Обмисляне: Потенциалните клиенти обмислят вашия продукт или услуга и ги сравняват с други опции.

Покупка: Потенциалните клиенти купуват вашия продукт или услуга.

Лоялност/застъпничество: Клиентите, които купуват вашия продукт или услуга, стават защитници на марката и популяризират вашия бизнес пред другите.

Има и други варианти на този модел, но това е добро място за начало. След като определите етапите на вашата фуния, можете да преминете към втора стъпка.

2. Задайте цели за реализация за всеки етап

Втората стъпка е да зададете цели за реализация за всеки етап от маркетинговата фуния. Тези цели трябва да са реалистични и постижими въз основа на исторически данни и текущи обстоятелства. Например, ако знаете, че 2% от хората, които са наясно с вашата марка, в крайна сметка купуват от вас, тогава можете да си поставите за цел да увеличите този брой до 3%. След като зададете цели за реализация за всеки етап, можете да преминете към трета стъпка.

3. Идентифицирайте тесните места във вашата фуния

Третата стъпка е да идентифицирате всички тесни места във вашата маркетингова фуния, които пречат на потенциалните клиенти да преминат към следващия етап на фунията. Често срещаните тесни места включват:

Липса на информираност: Потенциалните клиенти не са запознати с вашия продукт или услуга, защото не са били изложени на вашите маркетингови съобщения .

Решение: Увеличете рекламите и създайте по-завладяващо съдържание, което отговаря директно на нуждите на вашата целева аудитория.

Липса на интерес: Потенциалните клиенти не се интересуват от вашия продукт или услуга, защото не решава проблемите им и не отговаря на нуждите им.

Решение: Прегледайте вашите съобщения и позициониране, за да сте сигурни, че говорите директно към нуждите на вашата целева аудитория.

Липса на внимание: Потенциалните клиенти не обмислят вашия продукт или услуга, защото не знаят достатъчно за тях.

Решение: Създайте повече съдържание, което обучава потенциалните клиенти за характеристиките и предимствата на вашия продукт или услуга.

Липса на покупка: Потенциалните клиенти не купуват вашия продукт или услуга, защото не виждат стойността в тях.

Решение: Преглед на цените , опаковката и позиционирането; обмислете предлагането на отстъпки или други стимули; коригирайте съответно съобщенията.

4. Тествайте и експериментирайте, за да подобрите резултатите

Последната стъпка е да тествате различни съобщения, оферти, канали и т.н., за да видите какво води потенциалните клиенти по пътя към покупка. Опитайте различни тактики и проследете резултатите, за да можете да продължите да правите повече от това, което работи, и по-малко от това, което не работи. Не забравяйте, че е важно винаги да тествате и експериментирате , за да можете да продължите да подобрявате резултатите.

Като предприемете тези четири стъпки, можете да разберете по-добре как работи вашата маркетингова фуния и да направите промени, които ще доведат до повече продажби. Разбира се, като предприемате тези четири стъпки редовно – може би на тримесечие – можете да гарантирате, че всички промени, направени през годината, действително оказват влияние върху ROI в бюджетния момент.

Как да управлявате енергията си, когато работите от вкъщи

Традиционно вие управлявате времето си, като разделяте задачите и определяте определено време за всяка задача. Добър пример е да си поставите двучасов срок за попълване на три доклада.

Енергията обаче не се взема предвид при този метод. Може отчасти да се дължи на манията по управлението на времето, че 52% от служителите се чувстват изгорени .

За разлика от времето, енергията няма ограничен запас.

Възобновяемият характер на енергията е ограничен, но все пак може да се използва дълго време. Например, може да изглежда като добра идея да планирате всяка минута свободно време, за да увеличите производителността . Но вие не отчитате необходимостта от попълване на енергийните ви запаси.

Нещо повече, енергията, необходима за някои задачи, също варира. Ако вече сте претоварени с ежедневни ангажименти, високоенергийните задачи и многозадачността не могат да се изпълняват ефективно.

Като цяло е възможно да станете по-малко продуктивни с течение на времето, дори когато имате повече от достатъчно време, за да завършите задачите си. И това е особено вярно, когато работите от вкъщи .

Може да прочетеш и: Как да изберем и намерим удобно бельо за мъж

Имайки това предвид, ето как можете ефективно да управлявате енергията си, когато работите от вкъщи.
1. Определете най-доброто време за управление на енергията си.

Обикновено хората не могат да поддържат енергийните си нива за 8-часов работен ден – независимо колко енергийни напитки сте изпили. Така че трябва да тренирате, когато сте най-енергични.

Имайки това предвид, определете кога сте най-продуктивни . За някои това би било сутринта. Други обаче може да са по-продуктивни следобед. Наистина зависи от ултрадианните ви ритми . Това е вашият естествен ритъм, когато отговаряте на стимулация през целия ден. По принцип това е начинът, по който тялото ви управлява енергията и прави всичко възможно, за да оцелее.

Така че, например, ако се събудите пълни с енергия и творчески идеи, отделете време за мозъчна атака, стратегически сесии и писане на предложения сутрин. След това, по-късно следобед, когато енергията ви е ниска, можете да работите върху по-леки, по-повтарящи се задачи, които няма да изтощават енергията ви.
2. Установете редовни задълбочени работни часове в дневния си график.

„Ако винаги сте принудени да вземате решения за прости задачи – кога да тренирам, къде да отида да пиша, кога да платя сметките – тогава имате по-малко време за свобода“, пише Джеймс Клиър в своя бестселър книги Atomic Habits . „Само като направите основите на живота по-лесни, можете да създадете умственото пространство, необходимо за свободно мислене и творчество.“

Работата по най-съществените ви задачи едновременно елиминира изсмукващия енергия процес на вземане на решения относно това върху какво да работите. С други думи, задайте редовни работни часове, вместо да решавате къде да поставите тази част от работата. Освен това този процес на планиране ви позволява да заобиколите задачи, които не са жизненоважни за постигане на вашите цели.

Като се застъпвате за енергийните си нива , можете да се представите по най-добрия начин. Защо? Колкото повече казвате „не“ на несъществени задачи, толкова повече енергия имате, за да свършите ценната работа, която е най-важна.

Ако работите дистанционно, може да подцените това, което можете да постигнете за един ден. За да разрешите този проблем, трябва да признаете, че това е проблем и да си напомните, че извършването на качествена работа отнема енергия.

С времето поставянето на граници, честите почивки и поддържането на добро темпо ще доведат до по-добри резултати в работата. Но, разбира се, това е, което всеки иска.
3. Накарайте правилото 3 да работи за вас.

„Първо, спрете да се опитвате да правите всичко за един ден“, пише Чонсе Мадокс в предишна статия от Календар . „Страдам от отлагане и това често е резултат от претоварване на дневния ми график.“ И когато се ангажирате с твърде много, сте пробили билета си до Burnoutville.

„Вместо да правите това, изберете най-важните си три неща, които искате да постигнете за деня“, предлага тя. „Тогава класирайте своята задача №1.“ След като го завършите, ще можете да се чувствате завършени, независимо какво ви носи денят. Може да се наложи да вършите по-малки задачи няколко дни, за да запазите енергията си. „Може би си мислите, че ограничаването на това, което можете да направите за един ден, ще ви направи по-претоварени в бъдеще, когато работата се натрупа.“

„Напротив, използването на правилото на 3 ще ви помогне наистина да стесните приоритетите си и да започнете да оставяте някои други неща“, обяснява Чонсе. „Обичам да записвам всички задачи, които имам за седмицата, на бяла дъска и да разделям списъка през седмицата.“

„Понякога целият списък не се справя и аз не хабя енергията си за него“, казва тя. „Вместо това се успокоявам, като знам, че се съсредоточих върху задачите от най-високо ниво, които ще ми помогнат да продължа да напредвам всяка седмица.“

4. Определете граници.

Има тенденция да има размиване на границите между вашия личен и професионален живот, когато работите от вкъщи.

Например да присъствате на виртуална среща, докато перете или карате децата да спят. Разбира се, може да намерите тази степен на свобода за голям лукс. Или, от друга страна, не е много добре да отговаряте на служебни имейли, когато вечеряте с приятели. Но в крайна сметка замъгляването на линиите може да навреди на вашия дом и работа.

За да се справите с този проблем, създайте ясни граници между личния и професионалния живот.

Освен това не трябва да правите това само за себе си. Би било полезно, ако вземете предвид и членовете на вашето семейство и членовете на екипа. В резултат на това ще гарантирате, че се наслаждавате на здравословен баланс между работа и личен живот от първия ден.

Нека да разгледаме няколко примера.

Лични граници
Когато работите от вкъщи, трябва да зададете правила, като например:

Винаги трябва да работите в определеното от вас работно пространство.
Определете работното си време. И активно избягвайте да работите редовно дълги часове.
По време на работа се въздържайте от лични ангажименти.
Уверете се, че поемате пълна отговорност за това, което правите, без да причинявате забавяния.

Граници на отбора

Ето правилата, които ще ръководят вашия ангажимент с вашия екип:

Първо, уверете се, че вашият екип знае вашето работно време и че ще изключите работните известия след тези часове.
Информирайте ги любезно, че повече няма да получавате свързани с работата телефонни обаждания след работно време.

Граници с членовете на семейството

Когато работите от вкъщи, вашите близки или съквартиранти могат да ви разсейват силно.

Можете да сведете до минимум тези разсейвания, като следвате следните стъпки:

Помолете семейството си да не ви безпокои по време на работното ви време. Споделянето на вашия календар с тях е може би най-лесният начин да направите това.
Синхронизирайте вашите календари, ако имате други членове на семейството, които работят от вкъщи.
От съществено значение е да информирате вашите съквартиранти за часовете на вашите срещи – особено ако имате деца у дома. По този начин вашата виртуална среща няма да бъде отвлечена от вашите деца.

5. Уверете се, че вашата WFH настройка е спазена.

Както споменах по-рано, работата от вкъщи може да направи предизвикателство разделянето на работата и дома. Много хора работят от вкъщи специално, за да избегнат избора между тези две възможности. В светлината на това трябва да се грижите за домашния си офис, за да сведете до минимум стреса и да поддържате нивата на енергия. Освен това, ако се връщаме към границите, уверете се, че другите членове на домакинството също следват вашия пример.

Енергията ви се изчерпва винаги, когато сте постоянно емоционално обвързани с дадена ситуация. Същото важи и когато имате разхвърлян офис или нямате ясен фокус в пространството си.

Следователно тези фактори могат да затруднят фокусирането върху работата ви.
6. Поставете здравето си на първо място.

Ако има един удар срещу работата от разстояние, това може да доведе до заседнал начин на живот . Достатъчно е да се каже; че ако пренебрегнете здравето си, енергийните ви нива ще спаднат.

По отношение на вашето физическо здраве, всеки трябва да обърне внимание на три основни области:

сън . В идеалния случай би било полезно, ако спите седем до осем часа на нощ. Важно е също така да се уверите, че вашата среда за сън е благоприятна за добър сън.
Диета . Трябва да разработите диета, която поддържа тялото ви с гориво през целия ден и е съобразена с вашите нужди.
Упражнение . Възможно е някой, който работи у дома, да стане летаргичен поради седене по цял ден. Можете да поддържате тялото си във форма, като правите каквото и да е – от домашен фитнес до добра рутина за „deskercise“. Или поне задайте календарни напомняния за ставане и разтягане.

Освен тези основни здравословни съображения, също е разумно да внимавате за медицински проблеми. Например, хиропрактикът може да ви помогне, ако страдате от хронични болки в гърба от седене на бюро за продължителен период от време. Освен това, за да управлявате симптомите на киселинен рефлукс, докато работите, може да обмислите използването на добро лекарство за ГЕРБ.

Трябва също така редовно да обръщате внимание на нуждите си от психично здраве в допълнение към физическото си здраве. Например проучванията показват, че младите работници са по-стресирани и тревожни, тъй като от тях се изисква да работят дистанционно. Ето някои предложения как да се грижите за психичното си здраве :

Правене на стратегически почивки през целия ден.
Надграждане на вашия домашен офис — дори ако това е просто въвеждане на планове.
Кратки разходки навън.
Носенето на дрехи, които ви правят „щастливи“.
Планиране на извънработни дейности, които ви харесват.
Разговор с доверен специалист по психично здраве.

7. Планирайте редовни проверки.

Друг често срещан недостатък на работата от разстояние, в допълнение към заседналия начин на живот, е чувството за изолация. Всъщност, според проучване, 81% от хората под 35 години се страхуват от самота, когато работят у дома в дългосрочен план.

За да не се чувствате самотни или изолирани, планирайте редовни регистрации в календара си. Една идея би била седмичен виртуален обяд с колега. Друг може да работи два пъти седмично в coworking пространство. Можете също така да стартирате Slack канал за ежедневно взаимодействие.

В същото време не е нужно да се ангажирате само с вашите колеги или колеги от WFH. Можете също така да правите планове с приятели или семейство по време на престой.
8. Обърнете внимание на лампата за гориво.

Не искам да говоря от името на вас, които работите от вкъщи. Но вероятно е имало момент, когато сте забелязали, че лампата за гориво свети, докато шофирате. И така, вие решавате да отидете на пълен Kramer от Seinfeld , за да видите колко далеч можете да стигнете – докато не можете.

Когато бях по-млад, правех това един-два пъти. В началото може да е вълнуващо. След това обаче, когато колата ви започне да пръска, цяла вълна от безпокойство ви залива.

Подобни резултати могат да се очакват, ако пренебрегнете вътрешната си лампа за гориво.

Когато става въпрос за управление на вашите енергийни нива, вашето тяло е единственият ви измервател. Така че, дори да се придържате към графика си, не можете да пренебрегнете това, което тялото ви казва. Естествено е телата ни да ни уведомяват от какво имат нужда. Така че, независимо дали сте гладни или уморени, вие сте и двете.

Тялото понякога греши, например когато жадувате за още едно парче пица. Но като цяло тези тела са доста надеждни. Просто казано, тялото ви ще ви каже дали имате нужда от почивка, когато се чувствате уморени.
9. Бъдете гъвкави.

Изпълнението на задача, която не отговаря на текущото ви състояние на ума, е загуба на време и контрапродуктивно.

Като такъв, трябва да приемете идеята, че чувството за ниска енергия и забавянето не е признак на мързел. Отново през целия ден ултрадиановите цикли на тялото ни влияят на енергийните ни нива.

Вместо да настоявате, направете си почивка и презаредете. Няма смисъл да блокирате време за работа по тази презентация или статия, ако нямате енергията да го направите.

Но в този момент мисля, че разбирате това.

Решението, освен да си правите почивки, е да оставите малко свободно място в календара си. Това не е нищо повече от блок от време във вашия календар , където нищо не е планирано. Не е много, може би 30 минути или час.

Оставянето на това бяло пространство в календара ви позволява да изместите деня си съответно. Например, ако нямате енергия да се захванете с най-важната си задача сутрин, защото сте имали плачещо бебе през нощта, можете да се потопите в това по-късно през деня, когато се почувствате по-енергични.

Как да изберем и намерим удобно бельо за мъж

Мъжкото бельо е доста разпространено, тъй като всеки го носи, независимо дали носите ежедневно или официално облекло. И най-вероятно сте толкова свикнали с бельото, че не му обръщате внимание. Но вярвате ли, че купуването на първокласно бельо може да направи огромна разлика! Не само, че първокласното бельо ви кара да се чувствате комфортно в долните си части, но бельото се е превърнало в огромно модно изявление за мъжете.

Преди да се задълбочите в тази статия, тук има мъжко бельо , което е едно от най-удобните предлагани на модния пазар.

Пренесете Бельото Си На Следващото Ниво сега
Може би си мислите, че старите ви боксерки са най-основната дреха, която имате. Човек просто трябва просто да избере всяко бельо от горното си чекмедже и да го носи, нали? Това е абсолютно грешно! Всъщност има много неща, които трябва да знаете, преди да изберете правилното бельо. Много мъже смятат, че бельото им е покрито с други дрехи, така че никой няма да го види. Това не може да бъде по-далеч от истината. Ако винаги сте носили едно и също основно бельо през целия си живот и не сте опитвали бельо с по-премиум усещане и комфорт, никога няма да се върнете назад и да си купувате евтино.

Чудесен вариант е мъжки боксерки на дотъпна цена. Те правят бельо, което може да се носи от хора с кожни проблеми, хора, които спортуват или просто се нуждаят от пакета си, за да „стоят на място“, докато вършат деня си. Постигането на комфорт за вашите мъжествени части трябва да е от първостепенно значение и ние полагаме всички усилия за това.

Избирането На Бельо Трябва Да Е Лесно
Много мъже направо пренебрегват бельото си. Но това е напълно ГРЕШНО! Независимо какво мислите, бельото е най-важното нещо, което носите. Това оказва голямо влияние върху целия ви ден. Евтиното и готово бельо може да бъде доста неудобно. И дори не се замисляйте за тях. Някои дори не сменят бельото си всеки ден. Ние знаем кой си!

Ако искате най-доброто бельо за вас, което стои добре и изглежда добре, тогава има различни неща, които трябва да знаете. Въпреки че това не е ракетна наука, знанието на тези неща може да бъде полезно, когато купувате мъжко бельо:

СТИЛ
Много мъже са свикнали да носят типични бели слипове всеки ден. Но това може да стане скучно много бързо за вас и приятелката ви. Покажете притежанието на наградата си и вземете нещо, което се чувства приятно, но има и малко цвят. На пазара се предлага широка гама от дизайни, които използват ярки цветове, което кара бельото ви да изпъква. можете също така да получите модерно и елегантно изглеждащо мъжко бельо в по-хладни и по-тъмни цветове, ако не сте приключенски тип.

ФИТ
Ако носите неудобно бельо, което е доста стегнато, това може да доведе до обриви там. От друга страна, ако е твърде хлабав, може да нямате достатъчно опора за гениталиите си. Ето защо закупуването на мъжко бельо с перфектна кройка е много важно. Винаги купувайте вашия размер и никога не се отклонявайте. Въпреки че мислите, че може да сте голям, може да сте просто среден и това е добре. Ще ни благодарите, когато приятелят ви долу не ви удря отстрани по крака, когато ходите. Винаги проверявайте областта на бедрата, за да сте сигурни, че е перфектен за вас. Не можем да подчертаем това достатъчно.

Материя
Друго изключително важно нещо за вашето бельо е неговата материя. Една евтина груба кърпа може доста лесно да причини обриви. И ако увеличи изпотяването, срамната ви област става доста нехигиенична. За щастие, ние предлагаме дишащи мъжки слипове мрежести материали за спортни дейности, както и памучни за ежедневна употреба. Тъй като бельото става все по-напреднало, вие получавате много възможности за избор.

Често Задавани Въпроси Относно Бельото
След като преминете през цялата тази наука за бельото, може да имате някои въпроси. И ние сме тук, за да разсеем всичките ви съмнения, за да можете да получите перфектните дрехи за там долу. Има различни неща, които всички мъже питат, преди да купят перфектното бельо. Ето някои от често задаваните въпроси за бельото:

Какви видове бельо има?
Можете да получите много опции, докато купувате бельо. Това включва боксерки, слипове, боксерки, прашки и стрингове.
Кое бельо е най-удобно?
Мъжкото бельо е доста лично и избирателно. Ето защо, за да получите най-удобната форма, трябва да изпробвате различно бельо.
Как да перете мъжкото бельо?
Голяма част от предлаганото мъжко бельо може да се пере в машина. Но ако искате да използвате такъв за дълго време, измиването им с ръце е чудесен вариант.

Всички тези неща определено трябва да ви помогнат да си купите идеалното бельо за вас. След като се сдобиете с нова партида удобно стилно бельо, ние обещаваме, че следващия път, когато сте с половинката си и те видят най-новото ви попълнение в гардероба ви, 100% ще получите положителна реакция и ще имате вълнуваща вечер.